Verkeersafwikkeling
Heeft u twijfels over de doorstroming op een kruispunt?

Wij kunnen aan de hand van tellingen of het verkeersmodel analyseren of het verkeer afgewikkeld kan worden of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Second opinion ontsluiting Vasthorst-West
Bewoners Hoogland/gemeente Amersfoort/gemeente Bunschoten

De gemeente Amersfoort stelde in 2016 een bereikbaarheidsplan op met maatregelen om Vathorst  en Hooglanderveen ook voor de toekomst bereikbaar te houden. Een van de maatregelen is de aanleg van een westelijke ontsluitingsweg via de nog te ontwikkelen wijk Vathorst-West.

Bewoners aan de Zevenhuizerstraat in de gemeente Bunschoten vragen zich echter af of de verkeerskundige noodzaak aanwezig is om de nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen. Zij vroegen ons om een second opinion te geven over de rapporten en berekeningen die zijn gemaakt voor de wijk Vathorst in Amersfoort.

De gemeente Amersfoort faciliteert dit onderzoek. Ook de gemeente Bunschoten is betrokken bij deze second opinion. 

OMNI-X berekeningen Onderzoek

Wij kunnen met behulp van het programma OMNI-X in een handomdraai inzicht geven in de gewenste kruispunten (rotonde, VRI, wel/niet met voorrang geregelde kruising).

Ook beschikken wij over de meerstrookrotondeverkenner. Met behulp van dit programma kan de meest optimale rotondevorm worden bepaald. Bij veel projecten maken we gebruik van deze programma's. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen een OMNI-X berekening te laten uitvoeren.

Aanpak turborotonde Nieuwlandplein
Gemeente Schiedam

Eén van de grootste “Blackspots” in Schiedam was het Nieuwlandplein. Een turborotonde met fietsers in de voorrang. Op iedere bewonersavond waar dan ook in Schiedam, klaagde iedereen over dit inmiddels beruchte plein. Samen met het team van verkeer dachten we na over een veilige oplossing, met name voor de fietsers.

Gekozen is om de toeleidende stroken terug te brengen van twee naar één rijstrook en de fietsoversteken verder van de rotonde te leggen. Sinds 2015 is de rotonde aangepast en functioneert goed. De doorstroming is gelijk gebleven. De fietsers rijden voorzichtiger en de bewoners zijn enthousiast. Misschien niet helemaal CROW-proef, maar het werkt wel goed.

Doorstroom Hargalaan - aansluiting A20
Gemeente Schiedam

Als gevolg van nieuwbouwprogramma op Harga/Ventura neemt de verkeersdruk op de Hargalaan in gemeente Schiedam toe. Voor vier verschillende scenario’s is ons gevraagd om voor de kruising Hargalaan – aansluiting A20 de kruispuntbelasting te berekenen. En daarbij aan te geven welke kruispuntsvormen gebruikt kunnen worden.

Wij hielden hiervoor op twee dagen tellingen.

Verkeerskundige gevolgen reconstructie Koemarkt
Gemeente Schiedam

Wij zijn als lid van de projectgroep Koemarkt betrokken bij de herinrichting van de Koemarkt. Door telgegevens uit verkeersregelinstallaties, telslangen, spitsuurtellingen, vissimsimulaties en het verkeersmodel met elkaar te vergelijken, wordt een indruk gegeven van de verkeerskundige effecten van de verschillende ontsluitingsscenario’s.