Ruimtelijke Ontwikkeling
Er wordt weer volop gebouwd in Nederland. Maar hoeveel verkeer genereert dit en hoe gaat dit verkeer rijden?

Wij adviseren u graag op verkeerskundig gebied bij nieuwe ontwikkelingen.

Verkeerseffecten ontwikkeling Baskensburg
Gemeente Vlissingen 

Het transformeren van het sportpark Baskensburg naar een bedrijventerrein met inpassing van een moskee, tennisvelden en complexgewijze huisvesting is een ontwikkeling met een zodanig grote verkeersaantrekkende werking dat mobiliteitsonderzoek gewenst is om de effecten van de ontwikkeling op de omgeving inzichtelijk te maken. GraaffTraffic heeft de effecten van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving bepaald alsmede ook een analyse van de huidige verkeersveiligheid op de President Rooseveltlaan en aansluiting Sloeweg – Weyevlietweg uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het verkeersmodel van Goudappel Coffeng.

Ontwikkeling Kop West
Alphen aan de Rijn

GraaffTraffic heeft in opdracht van Lingotto voor de ontwikkellocatie Kop West de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkeling en de toekomstige verkeersdruk op de ontsluitingswegen bepaald. Daarnaast is een toets uitgevoerd op de parkeerbalans, op doorstroming en verkeersveiligheid. 

Meer weten op Kop West in Alphen aan de Rijn? Klik hier.

Ontwikkeling Vondel en de Zwaan
Gemeente Leiden

De ontwikkeling van de Vondel en de Zwaanlocatie aan de Vondellaan behelst het realiseren van woningen en commerciële ruimte. GraaffTraffic heeft in opdracht van FSD onderzocht of een directe ontsluiting van de parkeergarage van de ontwikkeling op de Vondellaan mogelijk is. 

Met behulp van het programma OMNI-X is berekend of de aansluiting van de parkeergarage direct op de Vondellaan kan komen. 

Daarnaast is in samenwerking met City Flow door middel van het programma VISSIM onderzocht of een bushalte op de rijbaan mogelijk is op circa 200 meter met de aansluiting van de Vondellaan op de Plesmanlaan. 

Voor meer informatie over Vondel en de Zwaan, klik hier

Ontwikkeling Kooslocatie
Gemeente Alblasserdam

Voor de ontwikkeling van de Klooslocatie in de gemeente Alblasserdam heeft GraaffTraffic de verkeerseffecten in kaart gebracht. Er is berekend of de wegvakken en kruispunten de toekomstige verkeersintensiteiten kunnen verwerken of en welke aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn in samenwerking met stedenbouwkundig bureau Bosch Slabbers. Daarnaast heeft GraaffTraffic op een aantal momenten advies geleverd op het ontwerp. 

In januari 2021 is het stedebouwkundig plan vastgesteld en in december 2021 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam het bestemmingsplan vastgesteld.

Voor meer informatie over de Kooslocatie, klik hier

Mobiliteitsonderzoek Ruïne van Teylingen
Gemeente Teylingen

GraaffTraffic heeft voor de gemeente Teylingen inzichtelijk gemaakt wat de mobiliteitseffecten zijn van de herontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Dit naar aanleiding het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen in de mobiliteitseffecten van deze ontwikkeling. 

Van bezoekersaantallen naar vervoersbewegingen 
Voor twee scenario’s met verschillende aantallen toeristen zijn mobiliteitscenario’s ontwikkeld waarbij wordt aangegeven wanneer, hoeveel bezoekers met welke vervoerswijze de Ruïne van Teylingen zullen bezoeken. 

Mobiliteitscenario’s beoordeeld op doorstroming en parkeren
De mobiliteitsscenario’s zijn verder vertaald naar effecten op de doorstroming. Welke infrastructurele maatregelen zijn noodzakelijk voor een goede ontsluiting van en naar de Ruïne van Teylingen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

Evenementen en sturingsmogelijkheden
Voor evenementen wordt aangegeven waar mogelijkheden zijn om in extra parkeergelegenheid te voorzien. Daarnaast worden sturingsmogelijkheden aangegeven om het fietsgebruik te stimuleren. 

Bouwontwikkeling De Bolst in Erp

Op de locatie de Bolst in Erp is het voornemen om circa 200 woningen te realiseren. Deze locatie ligt ten noorden van de kern Erp. Kuiper Compagnons heeft ons gevraagd om de verkeerseffecten van de nieuw te bouwen woningen in kaart te brengen.

Hierbij maakten we gebruik van het verkeersmodel en verkeerstellingen.

Ontwikkeling bedrijventerrein Hoogveld-Zuid
Gemeente Uden

In opdracht van Kuiper Compagnons heeft GraaffTraffic in kaart gebracht hoeveel verkeer de nieuwe ontwikkeling genereert en of de beschikbare infrastructuur de toekomstige verkeersintensiteiten kan verwerken. 

Verkeersadvies IJzergieterij
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Voor de ontwikkeling van de locatie ‘IJzergieterij’  in de gemeente Hardinxveld-Giessendam zorgden wij voor de verkeerskundige onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de woningen (noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk). Daarnaast gaven wij aan welke verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn voor de aansluiting Rivierdijk – Nieuweweg.

Verkeersonderzoek Hordijk-ontwikkeling
Gemeente Lansingerland

Op de Hordijklocatie in de gemeente Lansingerland is het voornemen om ca. 120 woningen te realiseren. Het stedebouwkundig bureau Kuiper Compagnons vroeg ons om in kaart te brengen hoeveel verkeer de Hordijklocatie genereert, hoe dit verkeer geörienteerd is en of de bestaande aansluitende wegen deze extra hoeveelheid verkeer verwerken.