Onderzoek
Meten is weten.

Wij verrichten onderzoeken variërend van tellingen (mechanische en/of visueel), parkeerdrukmetingen en  wachtrijmetingen.

Verkeerseffecten ontwikkeling Baskensburg
Gemeente Vlissingen 

Het transformeren van het sportpark Baskensburg naar een bedrijventerrein met inpassing van een moskee, tennisvelden en complexgewijze huisvesting is een ontwikkeling met een zodanig grote verkeersaantrekkende werking dat mobiliteitsonderzoek gewenst is om de effecten van de ontwikkeling op de omgeving inzichtelijk te maken. GraaffTraffic heeft de effecten van de nieuwe ontwikkeling op de omgeving bepaald alsmede ook een analyse van de huidige verkeersveiligheid op de President Rooseveltlaan en aansluiting Sloeweg – Weyevlietweg uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het verkeersmodel van Goudappel Coffeng.

Onderzoek doorstroming Industrieweg
Gemeente Ridderkerk

Hoeveel verkeer genereert een nieuw logistiek centrum en kunnen de bestaande wegen de toekomstige verkeerstromen nog wel verwerken? Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om de doorstroming in de toekomst te garanderen? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er voor het nieuwe logistieke centrum nodig? Dit zijn de vragen waar GraaffTraffic in het verkeersonderzoek antwoord geeft.

Naast visuele kruispunttellingen en wachtrijmetingen heeft GraaffTraffic ook een verkeersschouw uitgevoerd om de verkeersveiligheid op de aansluiting Industrieweg - Rotterdamseweg en Industrieweg – Dokwerkerstraat in kaart te brengen.

Mobiliteitsonderzoek Ruïne van Teylingen
Gemeente Teylingen

GraaffTraffic heeft voor de gemeente Teylingen inzichtelijk gemaakt wat de mobiliteitseffecten zijn van de herontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Dit naar aanleiding het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen in de mobiliteitseffecten van deze ontwikkeling. 

Van bezoekersaantallen naar vervoersbewegingen 
Voor twee scenario’s met verschillende aantallen toeristen zijn mobiliteitscenario’s ontwikkeld waarbij wordt aangegeven wanneer, hoeveel bezoekers met welke vervoerswijze de Ruïne van Teylingen zullen bezoeken. 

Mobiliteitscenario’s beoordeeld op doorstroming en parkeren
De mobiliteitsscenario’s zijn verder vertaald naar effecten op de doorstroming. Welke infrastructurele maatregelen zijn noodzakelijk voor een goede ontsluiting van en naar de Ruïne van Teylingen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

Evenementen en sturingsmogelijkheden
Voor evenementen wordt aangegeven waar mogelijkheden zijn om in extra parkeergelegenheid te voorzien. Daarnaast worden sturingsmogelijkheden aangegeven om het fietsgebruik te stimuleren. 

Voetgangersoversteekplaatsen
Gemeente Ridderkerk

GraaffTraffic onderzocht voor de gemeente Ridderkerk hoe drie VOP’s (VoetgangersOversteekPlaats) op de Rijksstraatweg en één VOP op de Jan Luykenstraat zichtbaarder en verkeersveiliger kunnen worden gemaakt. Omdat op het eerste gezicht de VOP’s goed zichtbaar zijn, is de opdracht breder getrokken en heeft er ook een scan op basis van de richtlijnen plaatsgevonden. 

Schouw
Tijdens een schouw is gekeken naar het gebruik van de VOP’s, de omgevingsfactoren en het verkeersgedrag van verkeersdeelnemers bij de VOP’s. Om de subjectieve verkeersveiligheid goed in beeld te krijgen,  is een enquête uitgevoerd onder bewoners in de omgeving van de VOP’s en hebben interviews plaatsgevonden. 

Mobiliteitsonderzoek Sportfondsenbad Weteringlaan 
Gemeente Delft

De gemeente Delft wenste inzicht in de parkeerbehoefte voor het te ontwikkelen zwembad Clara van Sparwoudestraat. Centrale vraag van het onderzoek was of de bestaande parkeernormen passen bij de bezoekersaantallen van het zwembad omdat in Delft veel gefietst wordt.

Vervoersmiddel
Wij onderzochten hiervoor bij het bestaande Sportfondsenbad aan de Weteringlaan met welk vervoersmiddel de zwembadbezoekers en de werknemers naar dit zwembad komen.

Verblijfsduur
Door niet alleen  de vervoerswijze in beeld te brengen, maar ook te informeren naar de verblijfsduur van de zwembadbezoekers, kon worden afgeleid hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Daarbij werd onderscheid gemaakt naar de verschillende activiteiten die in het zwembad plaatsvonden. Ook zijn de werknemers in het onderzoek meegenomen. De uitkomsten van het onderzoek geven voor het nieuwe zwembad inzicht in de parkeervraag op verschillende momenten van de dag. Ondanks het hoge aandeel 'fiets' in de modal split, is sprake van een hoge parkeervraag. Dit wordt mede veroorzaakt door het bovengemiddeld hoge aantal zwemmers per m² bassin.

Aanwezigheidspercentages
Daarnaast was opvallend dat de aanwezigheidspercentages voor het zwembad niet overeen kwamen met de gehanteerde aanwezigheidspercentages voor sportvoorzieningen (binnen). Tijdens de avonduren lag het aanwezigheidspercentage lager dan bij sportfuncties binnen. Op werkdagen in de middag was het aanwezigheidspercentage juist aanzienlijk hoger.

Onderzoek verkeersafwikkeling milieupark Nijverheidsweg Rhoon
Gemeente Albrandswaard

In opdracht van de gemeente Albrandswaard voerden wij een wachtrijmeting onderzoek uit bij het milieupark aan de Nijverheidsweg in Rhoon. Dit onderzoek is op een aantal zaterdagochtenden uitgevoerd.

Door de wachtrijlengte te combineren met de bezoekersaantallen van het milieupark, konden we een indicatie geven voor de wachtrijlengtes gedurende het hele jaar. Ook konden we aangeven hoe de wachtrijlengte in de toekomst terug zal slaan op een nieuw te realiseren aansluiting.

Fietstelling Engelsestraat en onderzoek toekomstige verkeersafwikkeling Engelsestraat
Gemeente Delft

De voormalige spoorzone in de gemeente Delft wordt herontwikkeld. De Engelsestraat kruist een  fietsroute met hoge fietsintensiteiten. Aan ons is gevraagd om op de kruispunten Engelsestraat/Abtswoudseweg en Rotterdamseweg/Julianalaan het aantal fietsers te tellen. Dit om te onderzoeken of beide kruispunten evenveel fietsers verwerken. Na de telling konden we met behulp van het programma OMNI-X berekenen of automobilisten de Engelsestraat uit kunnen rijden tijdens drukke fietsmomenten. Hierbij is ook rekening gehouden met de toekomstige bouwontwikkelingen in het gebied.

Doorstroom Hargalaan - aansluiting A20
Gemeente Schiedam

Als gevolg van een nieuwbouwprogramma neemt de verkeersdruk op de Hargalaan in gemeente Schiedam toe. Voor vier verschillende scenario’s is ons gevraagd om voor de kruising Hargalaan – aansluiting A20 de kruispuntbelasting te berekenen. En daarbij aan te geven welke kruispuntsvormen gebruikt kunnen worden.

Wij hielden hiervoor op twee dagen tellingen.

Verkeersonderzoek Mgr. Nolenslaan - Nieuwe Damlaan
Gemeente Schiedam

Wij hebben op tellingen gehouden tijdens twee verschillende verkeersituaties (een telling met een open middenberm op de Nieuwe Damlaan en een telling met een gesloten middenberm op de Nieuwe Damlaan).

Tijdens de situatie met een gesloten middenberm zijn ook de keerbewegingen op twee rotondes geteld. Aan de hand van de tellingen is onderzocht welke kruispuntenoplossingen mogelijk zijn.

OMNI-X-berekening

Wij kunnen met behulp van het programma OMNI-X in een handomdraai inzicht geven in de gewenste kruispuntvorm (rotonde, VRI, wel/niet met voorrang geregeld kruising).

Ook beschikken wij over de meerstrookrotondeverkenner. Met behulp van dit programma kan de meest optimale rotondevorm worden bepaald. Bij veel projecten maken we gebruik van deze programma’s. Het is uiteraard ook mogelijk om alleen een OMNI-X berekening te laten uitvoeren.