Beleidsplannen
Wij stellen verschillende beleidsplannen op of indien gewenst maken we deelnota’s of uitvoeringsplannen.

Dit kan zijn op het gebied van verkeersafwikkeling, fiets, verkeersveiligheid of parkeren.

Mobiliteitsplan
Gemeente Delft

Tijdens de detachering bij de gemeente Delft is GraaffTraffic co-auteur geweest van het mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsprogramma Delft zet in op een mobiliteitstransitie: het mobiliteitssysteem veranderen, zodat Delft de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De ruimte voor de infrastructuur in de stad wordt beter benut door voorrang te geven aan ruimte, efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit.

GraaffTraffic stelde het concept uitvoeringsplan op voor het mobiliteitsplan. 

Wil je meer informatie over het mobiliteitsplan Delft 2040, klik dan hier.

Verkeersveiligheidsplan 
Gemeente Zoeterwoude

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude stelde GraaffTraffic een verkeersveiligheidsplan op. De risico gestuurde aanpak uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur was hierbij leidend. 

In het verkeersveiligheidsplan komen alle beleidsthema’s uit het SPV aan bod en worden de risico’s per beleidsthema in kaart gebracht. 

Actieplan
Het verkeersveiligheidsplan bevat een actielijst met verkeersveiligheidsmaatregelen voor de komende jaren. 

Inspraak
Het verkeersveiligheidsplan inclusief actieplan is tijdens twee informatieavonden gepresenteerd aan bewoners van Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk. 

Visiedocument en beleidsregels hoofdwegenstructuur
Gemeente Zoetermeer

Om de doorstroming en bereikbaarheid van de hoofdwegenstructuur in de gemeente Zoetermeer ook in de toekomst te waarborgen, voerden wij onderzoek uit. In samenwerking met bureau Hastig brachten wij de bereikbaarheid, doorstroming en het sluipverkeer in en rondom Zoetermeer in kaart.

Mobiliteitsvisie
In overleg met de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Zoetermeer is een enquête uitgezet waarbij burgers, werknemers en bezoekers is gevraagd naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De knelpunten uit de enquête en het onderzoek waren input voor de Mobiliteitsvisie. Daarnaast stelden wij functionele eisen op voor de hoofwegenstructuur.

Fietsnota
Gemeente Schiedam

Wij stelden het Uitvoeringsprogramma fiets 2016-2020 op. Het Uitvoeringsprogramma fiets is in de inspraak geweest en in de zomer van 2016 bestuurlijk vastgesteld.

Verkeersveiligsheidsplan
Gemeente Noordwijkerhout

Wij maakten een nieuw verkeersveiligheidsplan voor de gemeente Noordwijkerhout. We schouwden onveilige situaties en stelden verbeteringen voor.

Voor de subjectieve kant van de verkeersveiligheid werkten we samen met Marriette Pol, bureau Keuzeweg. Zij nam als verkeerspsycholoog de gedragskant van de veiligheidsmaatregelen en de educatie voor haar rekening.